Shuriken set #6

Regular price £185.00

Shipping calculated at checkout.
A set of 27 different Shaken

1. Togakure Ryu Senban
2. Koto Ryu Teppan
3. Ikeda Ryu Yayuji
4. Nagare Manji#1
5. Nagare Manji#2
6. Kobori Ryu Horen
7. Kobori Ryu Kaku Manji
8. Kobori Ryu Goho Gata
9. Kobori Ryu Roppo Gata
10. Kobori Ryu Happo Gata
11. Taisha Ryu Hakudo
12. Sanko #1
13. Roppo Gata
14. Juji Ken
15. Shiho Ken #1
16. Koga/Iga Ryu Juji
17. Yagyu Juji
18. Yagyu Ryu Yayuji
19. Yagyu Shinkage Ryu Sankou #1
20. Yagyu Shinkage Ryu Sankou #2
21. Iga Ryu Happo #1
22. Iga Ryu Happo #2
23. Iga Ryu Happo #3
24. Iga Ryu Happo #4
25. Iga Ryu Happo #5
26. Mitsubishi Tsubute
27. Roppo Ken


Normal individual price £216.00,
15% discount
Priced as a set £185